កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

Cambodian Journal of Humanities and Social Sciences

(កសមវស-CJHSS: Open Access, Blinded Peer Reviewed Journal)

...

Cambodian Students’ Motivation to Learn English: A Case Study of a Private University in Phnom Penhs

Cambodian Students’ Motivation to Learn English: A Case Study of a Private University in Phnom Penhs
Citation
Seng, S. (2023). Cambodian Students’ Motivation to Learn English: A Case Study of a Private University in Phnom Penh. Cambodian Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 1-17.

អាគតដ្ឋាន

Abstract

The present small-scale study examined the relationship between integrative and instrumental motivation and English proficiency among Cambodian university students. The participants were seventy-two (n=72) year-one students who learned English as a foreign language (EFL). The data were gathered through a survey questionnaire, an interview, and an English proficiency test. The findings indicated that the students’ learning motivation was slightly better in integrative motivation compared to instrumental motivation. In addition, motivational orientations, including integrative and instrumental motivation, were found to be no significantly differences in term of gender. Interestingly, there existed a weak correlation between integrative motivation and English proficiency.

សង្ខិតន័យ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនេះមានវត្ថុបំណងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងគ្នារវាងចលករសិក្សាបែប integrative និង instrumental ជាមួយនិងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សំណាកស្រាវជ្រាវគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី១ ដែលកំពុងសិក្សាជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន៧២នាក់។ ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវទទួលបានតាមរយៈកម្រងសំណួរស្ទង់មតិ ការសម្ភាស និងតេស្តវាស់សមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេស។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថានិស្សិតមានកម្រិតចលករសិក្សាបែប integrative ខ្ពស់ជាងចលករសិក្សាបែប instrumental បន្តិចបន្តួច។ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញផងដែរថា ចលករសិក្សារបស់ទាំងពីរប្រភេទពុំមានទំនាក់ទំនងនឹងកត្តាភេទនោះទេ ដោយនិស្សិតទាំងពីរភេទមានកម្រិតចលករសិក្សាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនង លទ្ធផលបានបង្ហាញថា ចលករសិក្សាបែប integrative មានទំនាក់ទំនងខ្សោយជាមួយនឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់សិស្ស។

CJHSS Journal

A place where you can explore contemporary scientific knowledge, publish and share your research work.

Categories

Recent Post

Other Page

កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

Contact

Institute of Humanities and Social Sciences

Russian Blvd, Khemarak Vitou Building, 2nd Floor

(+855)12-250-887

cjhsseditors@gmail.com

© CJHSS. All Rights Reserved