កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

Cambodian Journal of Humanities and Social Sciences

(កសមវស-CJHSS: Open Access, Blinded Peer Reviewed Journal)

...

A Small-Scale Study on Students’ Attitudes towards Online English Learning in the Context of COVID-19 in Cambodia

A Small-Scale Study on Students’ Attitudes towards Online English Learning in the Context of COVID-19 in Cambodia
Citation
Chhom, C. (2023). A Small-Scale Study on Students’ Attitudes towards Online English Learning in the Context of COVID-19 in Cambodia. Cambodian Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 45-65

អាគតដ្ឋាន

Abstract

This study was conducted on 255 Cambodian university students to find out the students’ attitudes towards online English learning in the context of COVID-19 in Cambodia. The study employed quantitative research methodology with survey method using a 25 Likert-scale survey questionnaire. The questionnaire focused on five constructs of online English learning: effectiveness, autonomy, open-mindedness, interaction, and anxiety. This study had three objectives: (i) to study the students’ attitudes towards online English learning, (ii) to compare the students’ attitudes towards online English learning in relation to gender, location and type of university, and (iii) to study the relationship between the students’ attitudes towards online English learning with respect to the five constructs. The results showed that the students’ attitudes towards effectiveness, autonomy, open-mindedness, interaction of online English learning were high while their attitudes in term of anxiety of online English learning were at medium level. Moreover, the relationship between the students’ attitudes with respect to the five constructs ranged from weak to moderate. Furthermore, the students’ attitudes with regards to some constructs of online English learning were found to have significantly different in relation to gender, university location and types of universities.

សង្ខិតន័យ

ការសិក្សានេះបានធ្វើឡើងជាមួយនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាចំនួន២៥៥នាក់ ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីឥរិយាបថរបស់ពួកគេចំពោះការរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមអនឡាញ ក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។ ការសិក្សានេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវបរិមាណវិស័យជាមួយវិធីស្រាវជ្រាវបែបស្ទង់មតិ តាមរយៈកម្រងសំណួរដែលមានចំនួន ២៥សំណួរ។ កម្រងសំណួរស្ទង់មតិផ្តោតទៅលើបញ្ញត្តិទ្រឹស្តីប្រាំអំពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមអនឡាយ ដែលរួមមាន ប្រសិទ្ធភាព ស្វយ័តភាព ការបើកចិត្តទូលាយ អន្តរកម្ម និងការថប់បារម្ភ។ ការសិក្សានេះមានវត្ថុបំណងស្រាវជ្រាវចំនួនបីគឺ៖ ទីមួយ  សិក្សាអំពីឥរិយាបថរបស់និស្សិតចំពោះការរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមអនឡាញ, ទីពីរ ប្រៀបធៀបឥរិយាបថរបស់និស្សិតអំពីការរៀនតាមអនឡាញដោយផ្អែកទៅលើកត្តាភេទ ទីតាំងនិងប្រភេទសកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេកំពុងសិក្សា, និង ទីបី សិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ញត្តិទ្រឹស្តីទាំងប្រាំនៃឥរិយាបថរបស់និស្សិតទៅលើការរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមអនឡាញ។ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ឥរិយាបថរបស់និស្សិតមានកម្រិតខ្ពស់ទៅលើប្រសិទ្ធភាព, ស្វ័យភាព, ការបើកចិត្តទូលាយ និងអន្តរកម្ម នៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមអនឡាញ។ ជាមួយគ្នានេះ ឥរិយាបថរបស់ពួកគេទៅលើការថប់បារម្ភដែលកើតមានពីការរៀនតាមអនឡាញមានត្រឹមកម្រិតមធ្យមប៉ុណ្ណោះ។ ឥរិយាបថរបស់និស្សិតទៅលើបញ្ញត្តិទ្រឹស្តីនៃនៃការរៀនតាមអនឡាញ ក៏មានទំនាក់ទំនងខ្លាំងនឹងគ្នាក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅខ្លាំងផងដែរ។ ការសិក្សាក៏បានបង្ហាញផងដែរថា ឥរិយាថរបស់និស្សិតទៅលើបញ្ញត្តិទ្រឹស្តីមួយចំនួននៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមអនឡាញ ក៏មានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើកត្តាភេទ ទីតាំងនិងប្រភេទសាកលវិទ្យាល័យផងដែរ។

CJHSS Journal

A place where you can explore contemporary scientific knowledge, publish and share your research work.

Categories

Recent Post

Other Page

កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

Contact

Institute of Humanities and Social Sciences

Russian Blvd, Khemarak Vitou Building, 2nd Floor

(+855)12-250-887

cjhsseditors@gmail.com

© CJHSS. All Rights Reserved